2 photos.

Ueno Zoo, Tokyo, February 2016

Ueno Zoo, Tokyo, February 2016

Apartment Building, Minato, Tokyo, February, 2016

Apartment Building, Minato, Tokyo, February, 2016